Církev (řecky κυριακή ἐκκλησία shromáždění Pánovo , latinsky ecclesia shromáždění, hebrejsky קהל qahal slavnostní shromáždění Božího lidu, do češtiny přes staroslověnské crky, gen. crkve církev) je českým právem chápána jako křesťanský náboženský spolek.

Slova se užívá v těchto významech:

Ve smyslu společenství všech křesťanů; tomuto významu odpovídá teologický pojem tělo Kristovo, v němž jsou jednotliví věřící částmi tohoto těla a Kristus duchovní hlavou. Viz křesťanství.

Ve smyslu jednotlivé církve, tj. vyznání nebo denominace. V protestantských církvích se pro tento význam užívá též pojmu sbor ve smyslu jednotlivého shromáždění věřících. Pojem denominace (z latinského denominare vyjmenovávat) se používá pro označení takovéto jednotlivé církve. Podobně se používá i pojmů vyznání (náboženské) nebo konfese (z lat. confessio). Tomuto významu se věnuje tento článek.

V katolickém prostředí se tímto samotným pojmem označuje sama Katolická církev.

Teologicky se pojmu církev věnuje teologické odvětví ekleziologie, která se snaží popsat, jak církev sama sebe chápe.